GoCar2 / Mazda / Mazda2
Mazda 2 1.5
HKD 13800
Mazda 2 1.5
HKD 13800
三字牌簿、皮梳化、慳油、冷氣夠凍、牌費到2019年12月、今年1月換左新電池、代步一流、車身有少許花. 92378949 Mr Tang

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!