GoCar2 / Toyota / BB
Bb ZQ QNC21
HKD 45000
Bb ZQ QNC21
HKD 45000

2字牌簿 牌費到8月 機件正常 勤保養 冷氣凍 

機件全原裝 後泊鏡 電摺鏡

牌費平 保險平 7xxxxkm 內外新淨 長泊有蓋 


因要換車求有心人收養 心機車 內籠特大 適合新手操車


一個月前換左偈油隔,偈油


以下換左一年內

Bridgestone 71R 

頭逼力皮

司機們窗架

計等膠

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!