GoCar2 / Honda / Jazz/Fit
Jazz GE6
HKD 64000
Jazz GE6
HKD 64000

珍珠白色 行貨 全天幕版 黑皮籠 內外新淨 勤做保養 剛換更換偈油、原裝波箱油、火咀、風格、冷氣格 原裝 USB大面版、後泊車顯示、恆溫冷氣 後備車胎 1字牌簿 已驗車 牌費至2019年9月

私人放售非車行


有意請電60789471 謝謝

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!