GoCar2 / VW /
Polo GTI
HKD 128000
Polo GTI
HKD 128000
2013、0首、18000km、剛回廠換油check車、1400+180ps DSG7速波箱、有力慳油實用車仔、大約$0.8-0.9 1km

可以填寫200 個字。

Post 留言

拆扣卡-$2.3後,可以做到$0.75 1km ,超級慳油腳車

3 years ago

每100km 5.9升油,以$15.09 ESSO 計,平均$0.89 。

3 years ago